Formål

iDRÆN har til formål at støtte en bæredygtig planteproduktion ved at udvikle et forskningsbaseret beslutningsgrundlag for implementering af målrettede drænfilterløsninger (konstruerede vådområder og brønfilterløsninger) til omkostningseffektivt at rense drænvand for næringsstoffer. Den langsigtede effekt af projektet er, at konstruerede vådområder og andre drænfilterteknologier bliver placeret og dimensioneret rigtigt på baggrund af de værktøjer, som udvikles i projektet.

Projektets målsætnig opfyldes gennem 6 beskrevne arbejdspakker (AP1-6), der dækker udvikling og demonstration:

  • AP1: Udvikling af et oplandsanalyseværktøj til optimeret placering af drænfilterløsninger inden for et drænopland
  • AP2: Udvikling af et vurderingsværktøj, der optimerer valg af drænfilterteknologi og giver retningslinjer for dimensionering baseret på stedspecifikke oplandsparametre
  • AP3: Implementering af lokalt målrettede drænfilterteknologier og demonstration af mulighederne for at optimere filterfunktionen
  • AP4: Udvikling og evaluering af beregningsmodeller til estimering af virkemiddeleffekter for kvælstof (N) og fosfor (P)
  • AP5: Analyse af omkostningseffektiviteten af forskellige drænfilterløsninger
  • AP6: Udvikling af beslutningsgrundlag for implementering af lokalt målrettede drænfilterløsninger

Projektet har fokus på implementering af omkostningseffektive drænfilterteknologier der med stor lokal effekt kan reducere næringsstofbelastningen fra landbruget. Dermed sikres grundlaget for en miljøvenlig og konkurrencedygtig fødevaresproduktion. Projektet adresserer således en realistisk og omkostningseffektiv løsning på en af de største og mest centrale udfordringer for landbrugserhverv og miljømyndigheder.