AP1 – Udvikling af oplandsanalyseværktøj

 

Formål: At udvikle et oplandsanalyseværktøj til optimeret placering og dimensionering af drænfilterløsninger indenfor vand- og drænopland.

AP leder: Bo V. Iversen, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet

Aktivitet 1.1 Analyse af drænafstrømning fra eksisterende tidsserier. For relevante danske landskabstyper analyseres tidligere indsamlede tidsserier for drænafstrømning med henblik på at karakterisere sammenhængen mellem afstrømningsforløb, nedbørshændelser og en række hydro-geologiske parametre.

Aktivitet 1.2 Udvikling af prædiktionsmodel til prædiktion af drænafstrømning. Modellen sigter på at afspejle både den rumlige og den tidslige variation i drænafstrømningsmønstre.

Aktivitet 1.3 Kortlægning af drænstrukturer i to projektoplande. I to udvalgte projektoplande (300-500 ha) kortlægges dræn og grøfter. Det undersøges, om der kan bruges metoder baseret på radar eller måling af elektrisk ledningsevne til at lokalisere dræn i marken. Hele det sammenhængende drænsystem og drænoplande fastlægges i et GIS-tema.

Aktivitet 1.4 Drænafstrømning på hydro-topografisk gradient i to projektoplande. Der foretages kontinuer flow-målinger af drænafstrømninger langs en hydro-topografisk gradient i de to projektoplande med henblik på at evaluere prædiktionsmodellen. Der foretages punktanalyser af drænvandet med henblik på vurdering af næringsstofbelastningen.

Aktivitet 1.5 Test af prædiktionsmodel på projektoplande. Det dokumenteres herved med hvilken sikkerhed prædiktionsmodellen kan anvendes for de to pågældende landskabstyper.

Forventede resultater:

  1. Prædiktionsmodel for drænafstrømning
  2. Kortlægning af drænstrukturer i to projektoplande
  3. Oplandsanalyseværktøj til optimeret placering og dimensionering af drænfilterløsninger.