AP2 – Vurderingsværktøj til implementering af drænfilterløsninger

Formål: At udvikle et forskningsbaseret vurderingsværktøj, der forbedrer beslutnings- og rådgivningsgrundlaget for valg af filtertype, retningslinjer for dimensionering, optimering og vedligeholdelse, samt vurdering af filtereffektiviteten baseret på stedspecifikke variable og filterspecifikke parametre.

AP-leder: Charlotte Kjærgaard, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet

Aktivitet 2.1 Drænoplandsanalyse

Analyse af mulighederne for implementering af forskellige drænfilterløsninger indenfor de to projektoplande. Analysen baserer sig på størrelsen af drænopland, jordtype, sammenhæng i drænstrukturer, grundvands-overfladevandsinteraktion, hydraulisk belastning og årstidsvariation, næringsstofbelastning samt topografiske forhold.

Aktivitet 2.2 Implementering af lokale drænfilterløsninger Forskellige drænfilterløsninger målrettet de udvalgte drænoplande analyseres, og der foretages beregninger af dimensionering i forhold til filtertype og de lokale stedspecifikke forhold. I de tre drænoplande etableres nye koncepter for forskellige drænfilterløsninger med henblik på senere evaluering af vurderingsværktøjet.

Aktivitet 2.3 Scenarieanalyser til optimering af drænfilterløsninger Beregningsmatrice til beregning af drænfiltereffektivitet på basis af filtersystemparametre og oplandsvariable. Beregningsmodeller til estimering af drænfiltereffektiviteten evalueres og revideres på basis af målinger. Der laves scenarieanalyser for forskellige drænfilterløsninger som funktion af filtertype og stedspecifikke drænoplandsparametre.

Aktivitet 2.4 Udvikling af vurderingsværktøj

Der udvikles et vurderingsværktøj, der med udgangspunkt i stedspecifikke forhold angiver retningslinjer for valg af filtertype, filterdimensionering og filtervedligeholdelse. Vurderingsværktøjet omfatter desuden beregningsmodeller, der estimerer virkemiddelseffekten på basis af lokale stedspecifikke parametre med henblik på at sikre dokumentationsgrundlaget for lokalt målrettede drænfilterløsninger.

Forventede resultater:

  1. Udvikling af vurderingsværktøj der angiver retningslinjer for valg af filtertype, dimensionering og vedligeholdelse som funktion af stedspecifikke drænoplandsparametre
  2. Implementering af nye koncepter for drænfilterløsninger tilpasset lokale forhold
  3. Beregningsmodeller til estimering af drænfiltereffektivitet
  4. Scenarieanalyser til optimering af drænfilterløsninger.