AP3 – Optimere drænfilterfunktion ved kontrolleret dræning

Formål: At demonstrere hvordan man kan optimere lokale drænfilterløsninger ved forskellige strategier for kontrolleret dræning med henblik på at opnå en optimal opholdstid i drænfiltret under høje afstrømningshændelser og/eller sikre tilstrækkelig vandgennemstrømning i oplande med lav hydraulisk gradient.

AP-leder: Peter Nielsen, Orbicon

Aktivitet 3.1 Regulering af tilstrømning til drænfilter

Det demonstreres på drænfilteranlæg, hvordan der kan etableres justerbar regulering tilpasset lokale forhold, Det dokumenteres hvordan reguleret tilstrømning påvirker drænfiltereffektiviteten sammenlignet med ureguleret.

Aktivitet 3.2 Demonstration af effekter af vandstuvning på marken Vandstuvningens betydning for udførelse af arbejdsopgaver såsom såning, gødskning og høst i påvirkede marker registreres og beskrives. For at demonstrere den økonomiske betydning af påvirkningerne foretages udbyttemålinger i forskellig afstand fra reguleringsbrøndene i et høstår før dræningen reguleres og i to høstår efter drænreguleringen er etableret. Eventuelle produktionsøkonomiske konsekvenser for landbrugsbedrifterne i drænoplandene beregnes og beskrives.

Aktivitet 3.3 Regulering af vandforsyning og hydraulisk gradient ved pumpning

På ét drænfilteranlæg demonstreres, hvordan drænfilterfunktionen kan optimeres ved pumpning af vand. I tilknytning til drænfilteranlægget etableres en pumpebrønd med dykpumpe. Pumpningens betydning for vandgennemstrømning og dermed næringsstoftilførslen til drænfilteranlægget registreres og beskrives.

Aktivitet 3.4 Pumpning med vindmøllebaseret energi

Pumpning af drænvand kan optimere drænfilterfunktionen ved at øge og udjævne vandforsyningen til anlægget. Potentialet ved anvendelse af strøm fra små lokale vindmøller demonstreres ved opstilling af ét vindmøllebaseret pumpeanlæg. Der foretages en registrering af pumpeydelse, så sammenhænge mellem drænafstrømning, pumpeydelse og vandforsyning til drænfilteranlægget kan kortlægges og beskrives. Mulighederne for at øge pumpekapaciteten med et tilkoblet batterianlæg belyses.

Forventede resultater:

  1. Demonstration og beskrivelse af hvordan lokale drænfilterløsninger kan optimeres ved reguleret dræning
  2. Demonstration af effekter af kontrolleret dræning på dyrkningsmuligheder, udbyttepotentiale og produktionsøkonomiske konsekvenser
  3. Demonstration af drænfilterløsning tilpasset arealer med lav hydraulisk gradient, hvor pumpning af drænvand øger potentialet for næringsstoffjernelse
  4. Demonstration af anvendelsen af vindmøllebaseret energi til pumpning af drænvand.