AP4 – Dokumentationsgrundlag for drænfiltereffektivitet

Formål: At sikre dokumentationsgrundlaget for drænfiltereffektiviteten ved monitering af virkemiddelseffekten på lokalt målrettede drænfilterløsninger.

AP-leder: Carl Christian Hoffmann, Institut for Bioscience, Aarhus Universitet

Aktivitet 4.1 Monitering af N- og P-virkemiddelseffekter

Implementerede drænfilteranlæg i de to projektoplande instrumenteres i indløb og udløb med flowmålere og automatiske prøvetagere til flowproportional udtagning af vandprøver til analyse af næringsstoffer og sediment.

Aktivitet 4.2 Beregning af N- og P-virkemiddelseffekter på basis af målte data.

På baggrund af målte data beregnes stofbalancer for til- og fraførsel af sediment, partikulært og opløst kvælstof og fosfor. På basis af stofbalancer beregnes virkemiddelseffekten.

Aktivitet 4.3 Evaluering af beregningsmodeller til estimering af virkemiddelseffekter

Virkemiddelseffekter beregnet på basis af målte data sammenholdes med estimerede drænfiltereffekter. Beregningsmodellernes prædiktionssikkerhed evalueres og revideres om nødvendigt.

Forventede resultater:

  1. Forbedret vidensgrundlag for nye koncepter af drænfilterløsninger tilpasset stedspecifikke forhold
  2. Evaluering af beregningsmodeller til estimering af virkemiddelseffekter
  3. Dokumentationsgrundlag for virkemiddelseffekten.