Projektområde

Fensholt vandløbsopland er et delopland til Norsminde Fjord opland og udgør projektområdet for iDRÆN projektet. Fensholt delopland er lokaliseret i den vestlige del af Norsminde Fjord oplandet mellem byerne Torrild og Odder. Oprindeligt udgør oplandet et areal på ca. 1070 ha og strækker sig ind til Odder bymidte. I dette tilfælde er der imidlertid foretaget en afgrænsning af deloplandet for at undgå bynært område, hvor der under projektperioden foretages etablering af af et vådområde ved Stampemølledalen vest for Odder. Projektområdets oplandsareal udgør derfor ca. 612 ha, hvoraf omtrent 75% er landbrugsarealer.

Oversigtskort Fensholt

Fensholt delopland består hovedsageligt af et morænelerslandskab med 88% moræneler og kun 12% ferskvandssand og smeltevandssand i lavbundsområderne.

Terrænet i deloplandet er forholdsvist kuperet. De laveste områder ligger ca. 40 meter over havets overflade, mens de højeste punkter ligger omkring 100 meter over havniveau.

Hovedparten af vandløbssystemet i Fensholt delopland udgøres af Stampemølle Bæk, som løber fra vest mod øst og munder ud i Odder Å.