Drænfilterløsninger

Formålet med drænfilterløsninger er effektivt at rense drænvand for næringsstoffer som kvælstof (N) og fosfor (P), inden de overskydende næringsstoffer ender i vandmiljøet. Der arbejdes i projektet med to typer af drænfilterløsninger;

  1. Konstruerede minivådområder med overfladestrømning
  2. Konstruerede minivådområder med filtermatrice

Definitionen på et konstrueret vådområde (også kaldet mini-vådområde) er i modsætning til et naturligt vådområde, at det er ”konstrueret” og designet specifikt til tilbageholdelse samt omsætning af næringsstoffer. Fordelen ved at etablere et konstrueret vådområde i forlængelse af drænudløb er at skabe et effektivt filter mellem drænsystemet og recipienten til reduktion af næringsstoffer. Et konstrueret vådområde kan etableres i områder, hvor der ikke naturligt dannes vådområder, som f.eks. i kanten af dyrkningszonen (se figure 1), hvor drænudløb kan tilkobles. På den måde kan et konstrueret vådområde anvendes som målrettet virkemiddel til at øge reduktionspotentialet, da næringsstoffer kan fjernes tæt ved kilden.

Vådområde i kant af mark

Figur 1: Billederne viser placeringen af et konstrueret minivådområde I kanten af en mark. Det eksisterende drænudløb er afkortet og ført gennem vådområdet, så drænvandet ledes renset ud til vandløbet.

Reduktionsprocesserne af N og P i konstruerede vådområder er at sammenligne med processerne i naturlige vådområder. I SF-CW foregår N reduktion hovedsageligt ved omdannelse af nitrat (NO3) til frit kvælstof (N2). Omdannelsen foregår ved denitrifikation under iltfrie forhold. Tilbageholdelse af P sker hovedsageligt ved sedimentation af partikulært P samt i nogen grad binding af opløst P til sedimentet.

Reduktionseffektiviteten kan blandt andet variere afhængig af vådområdets design og opbygning. På figur 2 ses tre mulige designs af konstruerede minivådområder med infiltrationsmatrice, hvor drænvandet enten strømmer horisontalt eller vertikalt gennem filtermatricen.

Minivådområde

Figur 2: Illustration af vandgennemstrømning i tre forskellige vådområder med filtermatrice.

Reduktionseffektiviteten i konstruerede vådområder afhænger desuden af parameter som den hydrauliske opholdstid, temperatur og næringsstofbelastning fra drænvandet.