Instrumentering

Fensholt delopland er i forbindelse med projektet instrumenteret med 8 drænvandsstationer, 2 vandløbsstationer og 19 piezometerrør til måling af drænafstrømning, vandføring og næringsstofbelastning i vandløb samt grundvandsstand i de udvalgte drænoplande.

Samtlige drænvandsstationer (D1-D8), vandløbsstationer (I og II) og piezometerrør (P1-P19) er vist på kortet over deloplandet.

Instrumentering Fensholt