Drænoplande

I projektet arbejdes der med fokus på 8 drænoplande, som er afgrænsede på baggrund af den gældende drænkortlægning i området.

Afgrænsningen af drænoplandene samt drænsystemerne ses på kortet.

Drænkort Fensholt